W piątek 20 lutego br. na 87 posiedzeniu Sejmu odrzucone zostały poprawki wniesione przez Senat do ustawy
o odnawialnych źródłach energii uchwalonej w dniu 16 stycznia 2015 r. Oznacza to ostateczne wejście do ustawy tzw. „poprawki Prosumenckiej”.

Zgodnie z przegłosowaną  wersją ustawy, wprowadzony zostanie system 15-letnich taryf gwarantowanych (feed-in tariffs) na sprzedaż energii elektrycznej wyprodukowanej w mikroinstalacjach OZE. Stawki zatwierdzone przez Sejm mają wejść w życie wraz z początkiem 2016 r. Pozostałe zapisy ustawy będą obowiązywały od momentu podpisu przez Prezydenta i publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

Instalacje o mocy do 3 kW produkujące energię z OZE mają mieć zapewnioną stałą stawkę przez okres 15 lat. Dopłaty otrzymają nowo powstające systemy (do pierwszych 300 MW).  Dla hydroenergii, energii wiatru oraz energii promieniowania słonecznego stawka będzie wynosiła 0,75 zł za 1 kWh. Mikroinstalacje od 3 kW do 10 kW mogą liczyć na 15 letnie taryfy gwarantowane dla pierwszych 500 MW. Stawka dla tego rodzaju instalacji fotowoltaicznych to 0,65 zł za 1 kWh.

Dla instalacji powyżej 200kWzostaje wprowadzony system aukcyjny.

Teraz dokument trafia do Prezydenta. Jeżeli ustawa zostanie przez niego zaakceptowana i nie zostanie zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego, co sugerują niektórzy politycy, kolejnym krokiem będzie jej publikacja w Dzienniku Ustaw. Po upłynięciu okresu vacatio legis ustawa wejdzie w życie.

Treść ustawy OZE