22 grudnia 2011 Ministerstwo gospodarki zaprezentowało nowy pakiet ustaw, które mają zastąpić dotychczas stosowaną ustawę „prawo energetyczne”. Będą one stanowić fundament prawny dla realizacji polityki energetycznej. Wśród nich znajduje się projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Projekt ten jest odpowiedzią na potrzebę rozwoju energetyki opartej na wykorzystaniu OZE, a także na postulaty o konieczności ustanowienia klarownego oraz efektywnego kosztowo systemu promującego wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł. Perspektywa wzrastającego wykorzystania energii z OZE wynika z potrzeby ochrony środowiska czy wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego. Zamierzeniem rządowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii jest zagwarantowanie stabilnego systemu wparcia dla inwestorów zainteresowanych rozwojem energetyki odnawialnej. Realizacja celów leży po stronie niezależnych podmiotów gospodarczych, które to podmioty w warunkach rynkowych i przy zachowaniu pełnej konkurencji zdecydują o budowie, nowych źródeł wykorzystujących OZE.

W zakresie finansowym, zmodyfikowanego systemu wsparcia dla OZE, jednym z kluczowych elementów jego stabilności jest zagwarantowanie minimalnego okresu funkcjonowania instalacji w wymiarze, np. 15 lat liczonych od daty oddania do eksploatacji inwestycji. Redukuje to przede wszystkim ryzyko inwestycyjne, które jest niebagatelne zarówno w wymiarze finansowym, jak i społecznym. Należy podkreślić, że zakładane wsparcie dla OZE będzie wsparciem umożliwiającym zwrot zarówno kosztów inwestycyjnych jak i eksploatacyjnych. Nie można w tym zakresie pomijać dodatkowego wsparcia dla OZE w formie dotacji lub niskoprocentowych pożyczek inwestycyjnych. Jest ono udzielane głównie w oparciu o środki przyznane z UE, które na zasadzie konkursów przyznawane są dla projektów inwestycji w instalacje OZE, budowę i rozbudowę sieci przesyłowych, a także produkcji urządzeń na rzecz energetyki odnawialnej.

Rewolucją jest to, że wprowadza ona możliwość wytwarzania energii w mikroinstalacji przez przedsiębiorców oraz przez osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. Podmioty wytwarzają energię w celu zużycia jej na potrzeby własne lub też celem sprzedaży nadwyżek energii do zakładów energetycznych. Elementem wsparcia będzie także obowiązek zakupu energii elektrycznej przez przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej lub jej obrotem po ściśle określonej cenie jednostkowej. Przepisy ustawy promują wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji, bądź to na własny użytek, bądź też jako działalność gospodarczą, która nie będzie wymagała uzyskania koncesji na jej wytwarzanie.

Podkreślenia wymaga fakt, iż rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii jest jednym z najważniejszych kierunków polityki energetycznej Polski do 2030 r. Opracowany został Krajowy Plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD), który stanowi szczegółowe ujęcie ścieżki wzrostu energetyki odnawialnej w Polsce w perspektywie najbliższych 10 lat. Udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto powinien w 2020 r. osiągnąć poziom około 15,5 %. Realizacja tego dokumentu umożliwi osiągnięcie zmian, które przygotują naszą gospodarkę i społeczeństwo do wyzwań nowej ery, w której energetyka w znaczącej mierze opierać się będzie na rozproszonej generacji wykorzystującej m.in. odnawialne źródła energii (OZE).

Żródło: Uzasadnienie do projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii