Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) w wersji 6.3 przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki w dniu 08 kwietnia 2014 r. został przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów.

Głównymi celami ustawy jest stworzenie nowego systemu wsparcia opartego na systemie aukcyjnym, uproszczenie procedur koncesyjnych, wprowadzenie prosumenckiego wytwarzania energii, a także możliwość produkcji energii z OZE na własne potrzeby.

Ministerstwo Gospodarki przewiduje utrzymanie obecnego systemu wsparcia dla istniejących instalacji OZE. Jednocześnie wytwórcy energii elektrycznej otrzymają możliwość wyboru między dotychczasowymi zasadami a zadeklarowaniem przystąpienia do nowego tzw. systemu aukcyjnego. Jego ważnym elementem będzie organizowanie odrębnych aukcji na wytwarzanie energii elektrycznej produkowanej w obiektach o mocy zainstalowanej do 1 MW oraz o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW. Zgodnie z nim minimum ¼ energii elektrycznej powinna zostać wytworzona w instalacjach OZE o mocy zainstalowanej do 1 MW. Odpowiedzialność za organizację i przeprowadzanie aukcji spocznie na prezesie URE.

Ważnym elementem ustawy jest także promocja prosumenckiego (prosument to jednocześnie producent i konsument) wytwarzania energii z OZE w mikro- i małych instalacjach. Nowością jest pojęcie mikroinstalacji, czyli instalacji o niewielkiej mocy, produkującej energię głównie na potrzeby wytwórcy. Dla jej użytkowania nie trzeba będzie mieć koncesji czy prowadzić działalności gospodarczej. Wytwarzający energię w taki sposób będą mieli możliwość odsprzedania nadwyżki energii zakładowi energetycznemu.

Ministerstwo Gospodarki proponuje również, aby działalność gospodarcza w małej instalacji wymagała jedynie wpisu do rejestru wytwórców, a nie jak dotychczas podlegała skomplikowanej procedurze koncesyjnej. Rejestr wytwórców będzie prowadził prezes URE.

W celu optymalizacji kosztowej ustawa przewiduje ponadto obniżenie wsparcia dla instalacji tzw. spalania wielopaliwowego (współspalanie drewna pełnowartościowego). Zlikwidowana będzie też pomocy dla dużej energetyki wodnej.

Ustawa wejdzie w życie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Przepisy wprowadzające nowy system wsparcia OZE zaczną obowiązywać po upływie dwunastu miesięcy od daty wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej zatwierdzającej system wsparcia jako zgodny z przepisami o pomocy publicznej.

Pełna treść projektu ustawy OZE wraz z pozostałymi dokumentami dostępny pod linkiem:

http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/19349/katalog/212692

 

Źródło:

www.mg.gov.pl