Dofinansowanie

Home / Oferta / Dofinansowanie

Źródła dofinansowania inwestycji w OZE:

 

I. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

NFOŚiGW oferuje wsparcie przede wszystkim w formie preferencyjnych pożyczek oraz dotacji na spłatę kredytów na projekty związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, w ramach osi priorytetowych:

– 3. Ochrona atmosfery

– 5. Programy międzydziedzinowe

 

Przewidziane są następujące programy priorytetowe bezpośrednio lub pośrednio dotyczące OZE:

Program 3.2. Poprawa efektywności energetycznej.

Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Celem programu jest ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

Wspierane będą m.in. przedsięwzięcia polegające na zastosowaniu odnawialnych źródeł energii w istniejących obiektach wykorzystujących konwencjonalne źródła energii.

Kwalifikują się inwestycje w zakresie:

 1. a) poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii,
 2. b) termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Finansowanie w formie kredytu bankowego z dotacją ze środków NFOŚiGW nie może przekroczyć kwoty 1 mln euro. Standardowy poziom dotacji wynosi 10% kapitału kredytu bankowego. Jeśli inwestycja zostanie poprzedzona audytem energetycznym, to dotacja może wynieść 15%.
Wnioskodawcy: zarejestrowane w Polsce mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Termin naboru: IV kwartał 2014 roku.

 

Program 3.3. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii

Część 1) BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii.

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Rodzaje przedsięwzięć:

– elektrownie wiatrowe o mocy do 3 MWe,
– systemy fotowoltaiczne o mocy od 200 kWp do 1 MWp,
– pozyskiwanie energii z wód geotermalnych, moc od 5 MWt do 20 MWt,
– małe elektrownie wodne o mocy do 5 MW,
– źródła ciepła opalane biomasą o mocy do 20 MWt,
– biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, z wykorzystaniem biogazu rolniczego o mocy od 300 kWe do 2 MWe,
– instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej,
– wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę o mocy do 5 MWe.

Finansowanie w formie pożyczki udzielanej na okres nieprzekraczający 15 lat. Oprocentowanie w skali roku zostanie ustalone w oparciu o WIBOR 3M minus 100 pkt. bazowych, jednak nie mniej niż 2%. Minimalna kwota pożyczki to 2 mln zł, maksymalna – 40 mln zł. Możliwa jest maksymalnie 18-miesięczna karencja w spłacie pożyczki liczona od zakończenia inwestycji. Pożyczka nie podlega umorzeniu.

Na etapie składania wniosku oprócz pozwolenia na budowę i decyzji środowiskowej trzeba posiadać także:

– warunki przyłączenia / umowę przyłączeniową do sieci energetycznej,
– promesę koncesji / koncesję URE,
– potwierdzenie zabezpieczenia zbytu dla energii elektrycznej (np. umowy wstępne)
Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa

Termin naboru: IV kwartał 2014 r. / I kwartał 2015 r.

 

Część 4) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii

Celem programu jest osiągnięcie efektu ekologicznego polegającego na ograniczeniu lub uniknięciu emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez zakup i montaż małych lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

Rodzaje przedsięwzięć:

 1. a) źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 2. b) pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 3. c) kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 4. d) systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp,
 5. e) małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe,
 6. f) mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

Wymagania: wysoka jakość instalowanych urządzeń, instalacja liczników energii cieplej lub elektrycznej, gwarancja producenta głównych urządzeń i rękojmia wykonawcy, na co najmniej 5 lat, projektowanie i montaż przez osoby posiadające uprawnienia.

Wnioskodawcy:

 1. a) jednostki samorządu terytorialnego realizujące inwestycje w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych lub zarządzanych przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
 2. b) osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

Finansowanie: kredyt (z dotacją) do 100% kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu małych lub mikro instalacji odnawialnych źródeł energii. Oprocentowanie kredytu w skali roku: 1%

Maksymalna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie wynosi:

w przypadku osób fizycznych:

 1. a) jedno źródło energii cieplnej lub elektrycznej: 100 000 tys. zł,
 2. b) kilka źródeł energii cieplnej lub elektrycznej: 150 000 tys. zł,

w przypadku spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych:

 1. a) jedno źródło energii cieplnej lub elektrycznej: 300 000 tys. zł,
 2. b) kilka źródeł energii cieplnej lub elektrycznej: 450 000 tys. zł,

Termin naboru:

 1. a) JST – nabór ciągły od 26.05.2014 r.
 2. b) Osoby fizyczne oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe – I kw. 2015 r.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU PROSUMENT

 

Program 5.8. Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki

Część 2) Zwiększenie efektywności energetycznej.

Rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia zgodne z obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, w tym:

– technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej poprzez m.in.: odnawialne źródła energii w tym turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne; budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji.
– technologie racjonalizacji zużycia ciepła poprzez m.in.: odnawialne źródła energii w tym systemy geotermalne, kolektory słoneczne, pompy ciepła; termomodernizacja budynków przemysłowych i biurowych; rekuperacja i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń; modernizacja wewnętrznych sieci grzewczych; budowa/modernizacja własnych (wewnętrznych) źródeł energii w tym z uwzględnieniem kogeneracji.
– modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej;
– wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.
Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa

Finansowanie: pożyczka do 75% kosztów kwalifikowanych:

– Kwota pożyczki: od 0,3 mln zł do 50 mln zł.
– Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat liczony od daty pierwszej planowanej wypłaty transzy pożyczki.
– Przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
– Oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 3M minus 150 pkt. bazowych (ale nie mniej niż 2,5% w skali roku)

Termin naboru: 2015 r.

 

II. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WFOŚiGW przyznają wsparcie w obszarze OZE przedsiębiorstwom, instytucjom i osobom fizycznym, przeznaczone m.in. na: zakup i montaż instalacji solarnych, pomp cieplnych, ogniw fotowoltaicznych, kotłowni na biomasę, oraz urządzeń w procesie rekuperacji energii.

Odnawialne źródła energii oraz efektywność energetyczna stanowią jeden z priorytetów WFOŚiGW. Standardową formą wsparcia są preferencyjne pożyczki oraz dotacje na częściową spłatę kredytu.

WFOŚiGW w Warszawie

Podstawą formą dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Warszawie są pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu (standardowo 1,2 stopy redyskonta weksli, ale nie mniej niż 3,5 % w stosunku rocznym), na kwotę do 100% kosztu kwalifikowanego zadania i na okres do 10 lat. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony do 15 lat. Na wniosek beneficjenta Zarząd WFOŚiGW w Warszawie może również udzielić karencji w spłacie pożyczki do 12 miesięcy (dla jednostek samorządu terytorialnego do 24 miesięcy).

Pożyczki mogą być częściowo umarzane, za wyjątkiem pożyczek udzielanych na współfinansowanie projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

WFOŚiGW w Łodzi

Podstawą formą dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi są pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu (standardowo w wysokości stopy redyskonta weksli minus 2,25 p.p., ale nie mniej niż 2,5 % w stosunku rocznym), na kwotę do 95% kosztu kwalifikowanego zadania i na okres do 10 lat. W przypadku pożyczek udzielanych na realizację zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej okres spłaty wynosi do 15 lat. Na wniosek beneficjenta Zarząd WFOŚiGW w Łodzi może również udzielić karencji w spłacie pożyczki do 6 miesięcy od planowanego zakończenia zadania.

Pożyczki mogą być częściowo umarzane w wysokości do 25% udzielonej kwoty. Wysokość umorzenia może zostać zwiększona:

– 10% wypłaconej kwoty pożyczki, w sytuacji gdy wypłata pożyczki nastąpiła w roku kalendarzowym, w którym zawarto umowę;

– 15% wypłaconej kwoty pożyczki, w przypadku przeznaczenia całości środków pochodzących z umorzenia na realizację innego działania z zakresu ochrony środowiska, które zostanie zakończone w terminie 2 lat od daty podjęcia decyzji o umorzeniu pożyczki.

 

III. Dofinansowanie OZE w nowej perspektywie unijnej (2014-2020)

We Wspólnych Ramach Strategicznych i propozycjach rozporządzeń na przyszłą perspektywę Komisja Europejska wskazała 11 celów tematycznych, które muszą uwzględnić państwa członkowskie przygotowując zasady podziału Funduszy Europejskich w latach 2014-2020. Wśród nich występuje Cel tematyczny 4: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

Interwencje prowadzone przy pomocy środków europejskich dotyczące OZE podporządkowane będą nadrzędnemu celowi określonemu dla Polski w ramach tzw. pakietu klimatyczno-energetycznego, zgodnie z którym udział energii ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii finalnej ma wynieść 15% w roku 2020.

W każdym programie operacyjnym zawierającym działania z zakresu wsparcia dla OZE konieczne będzie oszacowanie wkładu przewidywanych interwencji w realizację tego celu. Interwencje będą koncentrowały się na:

– wsparciu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
– rozwoju i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zapewniających możliwość efektywnego wykorzystania produkowanej energii ze źródeł odnawialnych,
– wsparciu krajowego przemysłu dostarczającego urządzenia niezbędne do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, jako branży o znacznym potencjale wzrostu w świetle rosnącego udziału OZE w miksie energetycznym.
Umowa Partnerstwa zakłada, iż na realizację priorytetów inwestycyjnych w zakresie wspierania przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach przeznaczone zostanie łącznie ponad 9 189,9 mln euro w perspektywie finansowej 2014-2020, w tym 5 652,3 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 3 537,6 mln euro ze środków Funduszu Spójności

 

1. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

PO IŚ 2014-2020 jest programem krajowym, w ramach którego wydzielona została osobna Oś priorytetowa 1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki, pod kątem realizacji celu tematycznego 4. Projekt PO IŚ uwzględnia wszystkie priorytety inwestycyjne w ramach tego celu, w tym także wsparcie w obszarze OZE.

Łączna wartość środków finansowych alokowanych na realizację tego celu w ramach PO IŚ w okresie 2014-2020 wyniesie 3 537,6 mln euro.

Priorytet Inwestycyjny 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Wsparcie przewiduje w szczególności budowę jednostek o większej mocy wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru, a także biomasę i biogaz.

Poza tym przewiduje się również wsparcie, w ograniczonym zakresie, jednostek OZE wykorzystujących energię słońca, geotermii oraz wody (wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących, wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej). Biomasa, która może być wykorzystywana do produkcji energii, stanowić będzie przede wszystkim produkty odpadowe z rolnictwa, leśnictwa, przemysłu drzewnego i spożywczego oraz odpady komunalne i osady ściekowe.

Biorąc powyższe pod uwagę, przewiduje się wsparcie w szczególności na budowę i rozbudowę:

– lądowych farm wiatrowych;
– instalacji na biomasę;
– instalacji na biogaz;
– sieci przesyłowych i dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenia jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do KSE oraz (w ograniczonym zakresie) jednostek wytwarzania energii wykorzystującej wodę i słońce oraz ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej.

Priorytet Inwestycyjny 4.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach

W ramach priorytetu przewiduje się wsparcie następujących obszarów:

– modernizacji i rozbudowy linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie;
– modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach;
– zastosowania technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie;
– budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji OZE;
– zmiany systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii, zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, w tym termomodernizacji budynków;
– wprowadzania systemów zarządzania energią, przeprowadzania audytów energetycznych (przemysłowych).

Na poziomie krajowym wspierane będą przede wszystkim rozwiązania systemowe, demonstracyjne i pilotażowe oraz interwencje o zasięgu ponadregionalnym, istotne z punktu widzenia kraju.

 

2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

W ramach PO IR finansowane będą badania naukowe i prace rozwojowe prowadzące do innowacji w zakresie technologii środowiskowych, niskoemisyjnych oraz umożliwiających efektywne (oszczędne) gospodarowanie zasobami.

Pozytywny wpływ PO IR może być realizowany poprzez wdrażanie innowacji, które będą ograniczały negatywne oddziaływanie aktualnie stosowanych technologii w szczególności w zakresie pozyskania energii ze źródeł odnawialnych, transportu oraz gospodarki odpadami.

3. Regionalne programy Operacyjne 2014-2020

Na tym poziomie wsparcie będzie koncentrowało się przede wszystkim na inwestycjach o zasięgu regionalnym i lokalnym. Wspierane będą również działania uzupełniające w stosunku do wsparcia krajowego, również wpisujące się w dokumenty w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Konieczne jest także pełniejsze wykorzystanie potencjału w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) przez poszczególne regiony kraju.

Łączna wartość środków finansowych alokowanych na realizację celu tematycznego 4: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w okresie 2014-2020 wyniesie 4 231,2 mln euro.

W projektach wszystkich Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 zakłada się realizację inwestycji, których celem będzie poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie poziomu wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a w rezultacie ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych do atmosfery. Jest to jeden z wydzielonych priorytetów we wszystkich regionach, np.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IV – Gospodarka niskoemisyjna

Priorytet inwestycyjny 4.a. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

– budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (ze szczególnym nastawieniem na produkcję energii elektrycznej), w oparciu o moc instalowanej jednostki: energia wodna, energia wiatru, energia słoneczna, energia geotermalna, energia biogazu, energia biomasy.

Priorytet inwestycyjny 4.c. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym

– kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej lub budynków mieszkalnych wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne (ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. W ramach przedsięwzięcia możliwa będzie wymiana źródła ciepła z opartego na paliwach konwencjonalnych przede wszystkim na źródła ciepła wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych bądź na przyłącza sieciowe. Realizowane inwestycje będą wynikać z audytów energetycznych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Priorytet inwestycyjny 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

– wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z ich podłączeniem do sieci dystrybucyjnej;
– budowa oraz modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Objęta wsparciem zostanie w szczególności energetyka słoneczna, mała energetyka wiatrowa oraz biomasa wraz z budową instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw. Ponadto, interwencje dotyczące wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii planuje się skierować również do jednostek o mniejszej mocy wytwarzania. Realizacja założeń będzie opierała się na generowaniu energii w systemie rozproszonym, w oparciu o budowę lokalnych, małych źródeł energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby lokalne, które nie będą wymagały przesyłania jej na duże odległości.

Priorytet inwestycyjny 4.3. Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym

– wsparcie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych;
– budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej Kogeneracji.

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

W ramach projektów realizowanych w PROW uzasadnione ekonomicznie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (przyczyniających się do redukcji kosztów poprzez oszczędność energii w gospodarstwach rolnych) może stanowić element operacji.

Finansowanie mikroinstalacji OZE będzie możliwe w ramach poddziałania: Pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych), gdzie poprawa ogólnych wyników gospodarstwa rolnego fakultatywnie może dotyczyć m.in. zwiększenia wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie.

Wdrażanie programów operacyjnych na lata 2014-2020 nastąpi najwcześniej z początkiem 2015 r.

Bliższych informacji w sprawach dofinansowania udziela:

EURO INVEST GROUP

ul. Żeligowskiego 43A lok. 4
90-644 Łódź

tel.: 42 661 27 87
fax: 42 637 15 04
tel. kom.: 793 060 140

kontakt@eig.net.pl

http://www.eig.net.pl/