W odpowiedzi na zadane przez SOLDAR pytanie w sprawie zasadności wymagania certyfikatów instalatorów, otrzymaliśmy w dniu 07/11/2013 od Urzędu Dozoru Technicznego następującą odpowiedź:

„Szanowny Panie,

Przepisy ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984) – zwanej dalej ustawą – przyznają Prezesowi Urzędu Dozoru Technicznego bardzo ograniczone i precyzyjnie wskazane kompetencje. Kompetencje te dotyczą:
1) Rozpatrywania wniosków o wydanie (przedłużenie ważności) certyfikatu potwierdzającego posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania odnawialnych źródeł energii wymienionych w art. 20h ust. 2 ustawy,
2) Cofania certyfikatów,
3) Wydawania duplikatów certyfikatów,
4) Przyjmowania i analizowania informacji od osób będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz od osób będących obywatelami innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej przysługuje prawa podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o zamiarze rozpoczęcia instalacji odnawialnego źródła energii wymienionego w art. 20h ust. 2 ustawy, 5) Rozpatrywanie wniosków o udzielenie akredytacji w zakresie szkolenia dot. odnawialnych źródeł energii wymienionych w art. 20h ust. 2 ustawy
6) Cofania akredytacji,
7) Prowadzenie w systemie informatycznym rejestrów:
– certyfikowanych instalatorów, wydanych certyfikatów i ich wtórników,
– akredytowanych organizatorów szkoleń.
Prezesowi Urzędu Dozoru Technicznego nie zostały przyznane kompetencje w zakresie rozstrzygania, czy posiadanie przez instalatora odpowiedniego certyfikatu jest obligatoryjne.
Niemniej jednak kwestia ta została omówiona w literaturze przedmiotu, ostatnio przez Dyrektora Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwa Gospodarki w miesięczniku „Czysta Energia” nr 10/2013 (str. 11). Z artykułu tego wynika, że przepisy ustawy – Prawo energetyczne nie nakładają ustawowego obowiązku posiadania certyfikatu przez instalatora.

Równocześnie należy wrócić uwagę, że stosownie do brzmienia art. 8 ust. 1 ustawy w sprawach spornych dotyczących odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, umowy sprzedaży, umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, umowy o świadczenie usług transportu gazu ziemnego, umowy o świadczenie sługi magazynowania paliw gazowych, umowy, o której mowa w art. 4c ust. 3 ustawy, umowy o świadczenie usługi skraplania gazu ziemnego oraz umowy kompleksowej, a także w przypadku nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na wniosek strony.”