Janusz Pilitowski, dyrektor departamentu energetyki odnawialnej, przedstawił na konferencji w dniu 29 maja propozycję współczynników korekcyjnych w nowym systemie wsparcia produkcji zielonej energii.

Najwięcej zielonych certyfikatów: 2,85 będzie przysługiwało za produkcję energii z instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 100 kW.

Hydroelektrownie o mocy powyżej 20 MW dostaną współczynnik korekcyjny 2,3, mniejsze hydroelektrownie dostaną 2 certyfikaty za każdą MWh energii.

w Projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii czytamy:
Art. … 1. Sprzedawca z urzędu, o którym mowa w art. … pkt …, jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej lub paliw gazowych wytworzonych z odnawialnych źródeł energii, od przedsiębiorstwa energetycznego, po określonych poniżej cenach jednostkowych obowiązujących w latach 2013 i 2014, w następujących rodzajach instalacji odnawialnego źródła energii, podłączonych do sieci dystrybucyjnej:
– biogazu rolniczego o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 50 kW – 0,70 zł za 1 kWh;
– biogazu rolniczego o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej powyżej 50 kW do 200 kW – 0,65 zł za 1 kWh;
– biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 200 kW – 0,45 zł za 1 kWh;
– hydroenergii o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 75 kW – 0,70 zł za 1 kWh;
– energii wiatru na lądzie o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 200 kW
– 0,65 zł za 1 kWh;
– energii promieniowania słonecznego o zainstalowanej łącznej mocy elektrycznej do 100 kW – 1,10 zł za 1 kWh.

Więcej na: www.mg.gov.pl/files/upload/16184/MG_kluczowe%20elementy%20ustay%20o%20OZE.pdf

 

 

 

Źródło:
www.rynekelektryczny.pl