Od 1 stycznia 2014 r. NFOŚiGW wprowadzi program wspierania rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Celem programu będzie ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Program kierowany jest do Przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujących realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Formą dofinansowania będzie pożyczka. Intensywność dofinansowania dla rozwiązań fotowoltaicznych wynosić będzie do 75% kosztów kwalifikowanych. NFOŚiGW podaje, że okres kwalifikowalności kosztów mieści się w przedziale od 01.01.2012 r. do 31.12.2020 r. Do dofinansowania kwalifikują się także koszty przygotowania niezbędnej dokumentacji poniesione przed 01.01.2012 r.

Bocian

Poniżej link do pełnej informacji opublikowanej przez NFOŚiGW.

Bocian

Źródło

http://www.nfosigw.gov.pl