Sie 26, 2014

Home / 26 Sie 2014

PROSUMENT – Informacja

Kategorie:

Poniżej krótka informacja na temat trwającego od 26 maja w NFOŚiGW ciągłego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu PROSUMENT dla samorządów.

Wsparcie przeznaczone jest na zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych:

  • Systemy fotowoltaiczne – znamionowa moc instalacji: do 40kWp na jeden budynek.
  • Kolektory słoneczne – znamionowa moc instalacji: do 300 kW na jeden budynek.

Instalacje muszą być przeznaczone dla budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie JST, będących własnością osób fizycznych lub zarządzanych przez spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe. Nie mogą to być budynki użyteczności publicznej i inne obiekty własne gminy.

Wybór obiektów do montażu instalacji odbywa się na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi.

Dofinansowanie dla JST w formie pożyczki wraz z dotacją łącznie na 100% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem dotrzymania limitów określonych w programie (maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych oraz maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany), w tym:

  • dofinansowanie w formie dotacji: 40% na fotowoltaikę, 20% na kolektory słoneczne, pod warunkiem zawarcia umowy do końca 2015 r. (od 2016 r. dotacja będzie wynosić już tylko 30% na fotowoltaikę i 15% na kolektory),
  • pozostała część do 100% kosztów kwalifikowanych – w formie pożyczki preferencyjnej (oprocentowanie 1% rocznie, na okres maksymalnie 15 lat, maksymalne 6 miesięcy karencji w spłacie).

Pożyczki nie podlegają umorzeniu.

Na jeden budynek mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu.

Maksymalna wielkość kosztów kwalifikowanych dla jednego budynku:
Właściciel / zarządca budynku                             Jedno źródło OZE                             Więcej niż jedno źródło OZE
osoba fizyczna                                                             100 tys. zł                                             150 tys. zł
wspólnota / spółdzielnia mieszkaniowa                300 tys. zł                                             450 tys. zł

Maksymalny poziom jednostkowych kosztów kwalifikowanych:
a) Kolektory słoneczne: 3500 zł/kW
b) Systemy fotowoltaiczne:

  • dla instalacji o mocy poniżej 10 kW: 8 000 zł/kWp
  • dla instalacji o mocy od 10 do 40 kW: 6 000 zł/kWp
  • jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się dodatkowo o 5 000 zł/kW.

Realizacja przedsięwzięcia musi się zakończyć w ciągu 24 miesięcy od zawarcia umowy.

Samorząd może zaoferować swoim mieszkańcom finansowanie przedsięwzięcia na korzystniejszych warunkach niż wynikające z programu PROSUMENT.

Przed złożeniem wniosku przez JST konieczne jest podpisanie wstępnych umów z właścicielami / zarządcami budynków, zawierających informacje o budynku (adres, powierzchnia całkowita, użytkowa, powierzchnia wykorzystywana pod działalność gospodarczą, liczba mieszkańców), warunki realizacji, zakres inwestycji (rodzaj źródła, moc znamionowa, szacunkowy koszt), warunki finansowania (spłata pożyczki), udostępnienie nieruchomości gminie dla celów instalacji, eksploatacji, kontroli.

Załączniki do wniosku:
– arkusz kalkulacyjny „Lista instalacji w budynkach”
– oświadczenie o zawarciu wstępnych umów cywilno-prawnych z właścicielami / zarządcami wszystkich zgłoszonych budynków
– aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z opinią RIO

Niezbędny efekt ekologiczny, odzwierciedlony we wskaźnikach projektu – zwiększenie produkcji energii elektrycznej oraz ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla.